๑. หลักการและเหตุผล

สถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม แต่สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ๆ ซึ่งเคยอบอุ่นแน่นแฟ้น ตามแบบสังคมเกษตรกรรมของไทยในอดีต เกิดความห่างเหินคลอนแคลน ส่งผลกระทบสร้างปัญหาสังคมอื่น ๆ มากมาย

การจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) ซึ่งส่งเสริมให้ครอบครัวทั้ง พ่อ แม่ และลูก ๆ ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมนั้น จะเป็นแนวทางส าหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุข ในฐานะ “ผู้รับ” ตามแบบเดิม ๆ เป็นการกล่อมเกลาให้ลูกมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ห่วงใยอาทรคนรอบข้าง เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน และสมควรรักษาไว้ให้อยู่เคียงคู่ กับสังคมไทย

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นั้น แบ่งได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่สอง คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) ที่จะดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เยาวชน

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชนและสังคมไทย

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายแรก คือ ครอบครัวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ (ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ๆ ซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา) เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้

๓.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 6 เป็นผู้เข้ารับความรู้

๔. แนวความคิดในการดำเนินการ

๔.๑ รับสมัครครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 10 – 20 ครอบครัว โดยให้ความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมแก่ครอบครัว ตามลำดับดังนี้

๔.๑.๑ บรรยายให้ความรู้ 3 ชั่วโมง

๔.๑.๒ ซักซ้อม และเตรียมจัดกิจกรรม 3 ชั่วโมง

๔.๑.๓ นำครอบครัวไปฝึกจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

๔.๑.๔ นำครอบครัวไปฝึกจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

๔.๑.๕ สรุปและประเมินผล

๔.๒ จัดเยาวชนระดับประถมเข้ารับความรู้ ครั้งละ 40 – 100 คน โดยแบ่งการปฏิบัติเป็น 3 ขั้นดังนี้

๔.๒.๑ ขั้นที่ 1 ให้ความรู้หลักพื้นฐานของคุณธรรม ว่าการกระทำมี 3 ระดับ คือ ดี ปกติ และ ชั่ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

๔.๒.๒ ขั้นที่ 2 แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อเวียนฐาน 10 ฐาน แต่ละฐาน จะมีเรื่องตัวอย่าง ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าการกระท าของตัวละครแต่ละคนอยู่ในระดับ ดี ปกติ หรือ ชั่ว (แต่ละฐานจะมีวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย แต่ละครอบครัว เป็นผู้รับผิดชอบ) ใช้เวลาฐานละประมาณ 5 นาที รวม 50 นาที

๔.๒.๓ ขั้นที่ 3 ประชุมรวมเพื่อสรุปกิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ เป็นรูปแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปขยายผล

๕.๒ เป็นการรณรงค์เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชนและสังคมไทย