เวลา ๐๘๐๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. เดินทางมาถึง ศกร.มรป. โดยมี ร.อ.โอวาท เคนถาวร ผจก.ศกร.มรป.กล่าวรายงาน

 

เวลา ๐๘๑๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจความพร้อมร้านค้าชุมชนฯ

 

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการก่อสร้างฐานสาหรับตั้งพระพุทธรูป

 

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจบ้านพักรับรอง

  

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจ โครงการเลี้ยงโคเนื้อศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ

 

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการติดตั้งโดมที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเกษตร อาเภอวัฒนานคร จานวน ๑ โดม (โดมใช้งานแล้วแต่สภาพดี)

  

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป.ตรวจโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

  

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่า

  

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊ค

 

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจโรงแปรรูปยางพารา

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. เป็นประธานการประชุมศกร.มรป.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

  

พ.อ.สายทอง ปลัดกอง ที่ปรึกษา ศกร.มรป.ด้านการพัฒนาองค์กร และ ร.อ.โอวาท เคนถาวร สัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ามาทางาน ศกร.มรป. เพื่อทาหน้าที่เป็น ผช.เจ้าหน้าที่บัญัีชีและการเงิน