โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน)

๑. หลักการและเหตุผล สถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม แต่สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ๆ ซึ่งเคยอบอุ่นแน่นแฟ้น ตามแบบสังคมเกษตรกรรมของไทยในอดีต เกิดความห่างเหินคลอนแคลน ส่งผลกระทบสร้างปัญหาสังคมอื่น ๆ มากมาย การจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) ซึ่งส่งเสริมให้ครอบครัวทั้ง พ่อ แม่ และลูก ๆ ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมนั้น จะเป็นแนวทางส าหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุข ในฐานะ “ผู้รับ” ตามแบบเดิม ๆ เป็นการกล่อมเกลาให้ลูกมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ห่วงใยอาทรคนรอบข้าง เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน และสมควรรักษาไว้ให้อยู่เคียงคู่ กับสังคมไทย การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นั้น แบ่งได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่สอง คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ