พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖

“พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จํานวน ๓๒๐ คน แบ่งเป็น เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน ๑๐๓ คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน ๒๑๕ คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน ๒ คน มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ ๔ อําเภอของสงขลา (จะนะ,

อ่านต่อ