แผนแม่บท

ภาพกิจกรรม ศกร.มรป. วันเสาร์ที่ ๕ ก.พ.๖๕

เวลา ๐๘๐๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. เดินทางมาถึง ศกร.มรป. โดยมี ร.อ.โอวาท เคนถาวร ผจก.ศกร.มรป.กล่าวรายงาน   เวลา ๐๘๑๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจความพร้อมร้านค้าชุมชนฯ   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการก่อสร้างฐานสาหรับตั้งพระพุทธรูป   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจบ้านพักรับรอง    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจ โครงการเลี้ยงโคเนื้อศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการติดตั้งโดมที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเกษตร อาเภอวัฒนานคร จานวน ๑ โดม (โดมใช้งานแล้วแต่สภาพดี)    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป.ตรวจโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่า

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม ศกร.มรป. วันเสาร์ที่ ๕ ก.พ.๖๕2022-03-23T17:39:50+07:00

การพัฒนาสวนยางของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

แผนแม่บทพัฒนาสวนยางพาราฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น ๒ ปี (2562 – 2563) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการสวนยางให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP และปรับปรงุระบบ ควบคุมคุณภาพพัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นอบแห้งให้ได้ร้บการรับรองตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อระยะปานกลาง 5 ปี (2562 – 2566)เสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ผลิตยางแผ่นอบแห้งที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตระยะยาว 10 ปี (2562 – 2571)เสริมสร้างองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสวนยางของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์2020-11-30T14:58:46+07:00