ภาพกิจกรรม ศกร.มรป. วันเสาร์ที่ ๕ ก.พ.๖๕

เวลา ๐๘๐๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. เดินทางมาถึง ศกร.มรป. โดยมี ร.อ.โอวาท เคนถาวร ผจก.ศกร.มรป.กล่าวรายงาน   เวลา ๐๘๑๐ น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจความพร้อมร้านค้าชุมชนฯ   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการก่อสร้างฐานสาหรับตั้งพระพุทธรูป   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจบ้านพักรับรอง    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจ โครงการเลี้ยงโคเนื้อศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ   พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจการติดตั้งโดมที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเกษตร อาเภอวัฒนานคร จานวน ๑ โดม (โดมใช้งานแล้วแต่สภาพดี)    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป.ตรวจโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผอ.ศกร.มรป. ตรวจโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่า

อ่านต่อ