รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

**************************

๑. พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

๒. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ประธานกรรมการอำนวยการ

๓. พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช

รองประธานกรรมการ

๔. ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานกรรมการ

๕. พลเอก ศรุต นาควัชระ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

๖. พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช

กรรมการ

๗. พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่

กรรมการ

๘. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

๙. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล

กรรมการ

๑๐. นายดิลก มหาดำรงค์กุล

กรรมการ

๑๑. พลเอก เอกจิตต์ ติณสูลานนท์

กรรมการ

๑๒. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์

กรรมการ

๑๔. พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร

กรรมการ

๑๓. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์

กรรมการ

๑๕. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม

กรรมการ

๑๖. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ

กรรมการ

๑๗. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

กรรมการ

๑๘. นางกัลยาณี ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

๑๙. นางสินี เธียรประสิทธิ์

กรรมการ

๒๐. นายสุภกิต เจียรวนนท์

กรรมการ

๒๑. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์

กรรมการ

๒๒. นายอภิชาต รมยะรูป

กรรมการและเหรัญญิก

๒๓. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป

กรรมการและเลขาธิการ