พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการทหาร และเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองของไทย ชื่อเสียงของท่านเกิดขึ้นจากความภักดี และความซื่อสัตย์ที่แสดงออกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประวัติทั่วไป

อ่านประวัติแบบเต็ม

โครงการที่สำคัญของมูลนิธิ

สานใจไทย สู่ใจใต้

เขาใหญ่ มาราธอน

ศูนย์ยวพัฒน์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและกิจกรรม

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก

อ่านต่อ

โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน)

๑. หลักการและเหตุผล สถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม แต่สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร

อ่านต่อ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖

“พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

อ่านต่อ

“การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“รัฐบาลที่ดีจะใช้การปกครองที่ดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความสุขในแผ่นดิน”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“ผมมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า การตอบแทนบุญคุณ แผ่นดิน เพื่อสร้างถิ่นไทยให้ใสสะอาดให้สัมฤทธิ์ผลนั้นต้องเข้าใจและกระทำหลายอย่าง เพราะการจะทำถิ่นไทยให้สะอาด มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ผมพูดหมายถึงว่า ต้องมีการปฏิบัติพร้อมกันทั้งกายและทั้งใจ”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“คนเราจะอายุยืนต้องรู้จักคำว่า พอ พอในที่นี้คือ พองาม พอควร พอกิน พอใช้ พอใจ สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีก็น่าจะทำให้เราอายุยืน”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรู้จักการ ปิดทองหลังพระ ต้องรู้ว่า ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง คือสิ่งที่คนในชาติต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“คนไม่ดี ประกอบอาชีพไม่สุจริต ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าเขาสำนึกได้ และเลิกเสีย แล้วหันมาประกอบอาชีพสุจริต จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปอย่างไร วิชาการจะสูงส่งเพียงใดนั้น คนคือพวกเรายังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาด หรือไม่ใสสะอาด”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“สิ่งที่ผมถือปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง คือ อย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ อย่าบังคับฝืนใจตัวเองในสิ่งที่เราไม่อยากไป ไม่ต้องอธิบายเหตุผล ใจคอไม่สบายไม่ต้องฝืนใจทำ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“จิตวิญญาณเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยจรรโลง เชิดชู ความเป็นคนไทย คนไทยจะแก้ปัญหาใหญ่น้อยทั้งหลาย ไม่ว่าปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ได้ง่าย สะดวก และหวังผลสำเร็จได้จริง”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“คนอารมณ์ดีจะต้องรู้จักคำว่า รัก รักตัวเอง รักผู้อื่น รักบิดา มารดา รักผู้มีพระคุณ รู้จักทดแทนบิดามารดาผู้มีพระคุณก็จะทำให้เราอารมณ์ดี มีความนึกคิดที่ดี”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ