“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นวันครบหกรอบวันเกิดของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ไว้ดังนี้

๑. ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี ของคนในชาติ
๒. ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทย
๓. สนับสนุนและส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยเคร่งครัด
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
๖. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน อาคารเลขที่ ๘๔ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร