ปี 2562

โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน)

๑. หลักการและเหตุผล สถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม แต่สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ๆ ซึ่งเคยอบอุ่นแน่นแฟ้น ตามแบบสังคมเกษตรกรรมของไทยในอดีต เกิดความห่างเหินคลอนแคลน ส่งผลกระทบสร้างปัญหาสังคมอื่น ๆ มากมาย การจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) ซึ่งส่งเสริมให้ครอบครัวทั้ง พ่อ แม่ และลูก ๆ ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมนั้น จะเป็นแนวทางส าหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุข ในฐานะ “ผู้รับ” ตามแบบเดิม ๆ เป็นการกล่อมเกลาให้ลูกมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ห่วงใยอาทรคนรอบข้าง เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน และสมควรรักษาไว้ให้อยู่เคียงคู่ กับสังคมไทย การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นั้น แบ่งได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่สอง คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ

โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน)2020-04-30T14:04:38+07:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑”

” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑” เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑”2020-05-28T11:59:36+07:00

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖

“พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จํานวน ๓๒๐ คน แบ่งเป็น เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน ๑๐๓ คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน ๒๑๕ คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จํานวน ๒ คน มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ ๔ อําเภอของสงขลา (จะนะ,

อ่านต่อ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖2020-05-28T11:57:36+07:00

การพัฒนาสวนยางของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

แผนแม่บทพัฒนาสวนยางพาราฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น ๒ ปี (2562 – 2563) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการสวนยางให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP และปรับปรงุระบบ ควบคุมคุณภาพพัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นอบแห้งให้ได้ร้บการรับรองตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อระยะปานกลาง 5 ปี (2562 – 2566)เสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ผลิตยางแผ่นอบแห้งที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตระยะยาว 10 ปี (2562 – 2571)เสริมสร้างองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสวนยางของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์2020-11-30T14:58:46+07:00

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน 2562” (KHAO YAI MARATHON 2019) วิ่ง... เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน นับเป็นการจุดประกายให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี 2561 เป็นการจัดงานครั้งแรกและประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า 5,000

อ่านต่อ

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒2020-04-30T14:14:18+07:00