กิจกรรมพัฒนาสวนยางพารากิจกรรมพัฒนาสวนยางพารา
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรัฐบุรุษ ได้รับบริจาคที่ดินจากคุณกัลยาณี  พรรณเชษฐ์ ประธานกลุ่ม MMC สิทธิผลมอเตอร์ จำนวนเนื้อที่ ๑,๕๕๐ ไร่ บริเวณบ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ต่อจากนั้น ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มีดำริให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นสวนยางพารา เพื่อเป็นตัวอย่างการเพิ่มรายได้ การสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กับทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่มูลนิธิรัฐบุรุษฯ อันจะทำให้มีเงินทุนที่จะพัฒนาสาธารณประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสุขภาพอนามัยช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้ในระยะยาว มูลนิธิรัฐบุรุษฯ จึงได้จัดทำ “โครงการสาธิตการทำสวนยางพารามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เพื่อให้ครอบคลุมกับขอบเขตงานที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้ง สะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ และสามารถขยายผลไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมี พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งสาธิตเป็นแหล่งฝึกสอน รวมทั้ง เป็นแหล่งขยายผลส่งเสริมการประกอบอาชีพผสมผสานตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙

๒. เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตยางพารามาเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมของมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาสาธารณประโยชน์อื่นๆ ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นในระยะยาว

3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยการสร้างป่าเศรษฐกิจขึ้นทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายเสียหายมาแต่อดีต

๔. เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อความมั่นคงของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อความมั่นคงของประเทศ

กิจกรรมดำเนินการพัฒนาประกอบด้วย

๑. การปลูกยางพาราในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ เป็นพืชหลักในระยะเวลา ๖ ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ดำเนินการให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นแหล่งฝึกอบรม ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาเสริม เช่น การเลี้ยงโค โครงการสาธิตการปลูกไม้ผล โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสวนยางพารามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๑ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ (ศกร.มรป.) ได้เชิญนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญ และอยู่หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับยางพาราโดยตรงมาบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมี พลเอก ธงชัย  สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ประกอบด้วย นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นายทวีศักดิ์ อนุศิริ นักวิชาการเกษตร ๗ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายสถิตย์ มณีสาร พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยางศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นางสาวนัยนา ใจรังสี นักวิทยาศาสตร์ ๓ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และคณะ บรรยายเรื่อง “หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการสวนยางพารามาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) และการผลิตยางแผ่นอบแห้ง เกรด Premium มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices)” วิทยากรที่มาบรรยายได้ให้คำแนะนำแนวทางของการผลิตยางพาราของศูนย์การเรียนรู้ฯ หากจะได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับภายนอกได้จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักมาตรฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสวนยางพาราฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการโดยตั้งเป้าหมายให้สวนยางพาราขนาด ๑,๒๐๐ ไร่          ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และผลิตยางแผ่นอบแห้งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้จัดทำแผนแม่บทฯ ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้แผนแม่บทพัฒนาสวนยางพาราฯ ฉบับนี้ เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลอดจนให้เป็นไปตามปณิธานของผู้ก่อตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษ และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ “ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี” ภายใต้อุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรัฐบุรุษ            ได้ทำตามปณิธานและอุดมการณ์มาเป็นลำดับ สร้างคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง